Opći uvjeti poslovanja

Prije početka rada, Naručitelj usluge odgovoran je imenovati jednu osobu (i jednu email adresu za kontakt) koja predstavlja Naručitelja za vrijeme trajanja projekta, u cilju pružanja jasnih, nedvosmislenih i konzistentnih smjernica i zahtjeva.

Faze projekta odvijaju se sukcesivno, odnosno tako da se sljedećoj fazi pristupa tek nakon što Naručitelj pisanim putem (emailom) odobri posao obavljen u prethodnoj fazi.

Plaćanje projekta djelomično se vrši avansno, a ostatak se isplaćuje u dogovorenoj dinamici. Ako nije drugačije specificirano, plaćanje se vrši 10% prije početka rada na projektu, 20% nakon odobrenja projektne dokumentacije, 30% nakon odobrenja dizajna naslovnice i dva tipa podstanica i 40% prilikom finalizacije posla izrade web rješenja. Plaćanje punog iznosa web rješenja vrši se prije migracije na konačnu domenu/server, odnosno prije puštanja web rješenja u javnost, a nakon odobrenja od strane Naručitelja.

Izvršitelj naplaćuje svoje sukladno dinamici koju Naručitelj prihvati Ponudom. Naručitelj usluge dužan je vršiti plaćanje prema predviđenoj dinamici, a svako kašnjenje u plaćanju može izazvati zastoje u radu, potencijalno dulje od broja dana kašnjenja u plaćanju. Po primitku zakašnjele uplate, Izvršitelj zadržava pravo redefinirati rokove sukladno dostupnosti ljudskih resursa. Izvršitelj nije dužan vršiti povrat novca, niti djelomično, niti u cijelosti.

Službeni početak rada označava uplata 20% iznosa nakon odobrenja projektne dokumentacije i slanje zapisnika o službenom početku rada.
Uplata nije relevantna u kontekstu rokova – rok projekta obračunava se od trenutka zaprimanja i provjere svih materijala i dokumentacije – Virtualna tvornica dobiva na raspolaganje kompletne, finalne materijale za izradu web rješenja odnosno početak faze dizajna. Rok za realizaciju projekta odbrojava se tek od odobrenja projektne dokumentacije od strane Naručitelja i Klijenta.

Klijent je odgovoran dostaviti sve materijale potrebne za projekt, i to prilikom početka rada, odnosno najkasnije dva tjedna nakon što se izvrši avansna uplata, ako drugačiji rok nije definiran. Ako se dogovoreni rok probije, prethodni rok za realizaciju projekta – utemeljen na očekivanom roku za finalizaciju web projekta – više ne vrijedi i redefiniraju se novi rokovi, sukladno dostupnosti resursa Virtualne tvornice. Projektni materijali uključuju sve što je potrebno od sadržaja za web; kompletne, lektorirane i tekstualne materijale, adekvatne fotografije, logotip te eventualne dodatne sadržaje koje klijent želi postaviti na web. Svi projektni materijali, podaci o klijentu, tehnički podaci, zahtjevi Naručitelja i mapa weba dio su Projektne dokumentacije.

Izrada prijedloga dizajna započinje nakon što Naručitelj dostavi potrebne materijale, u skladu s mapom weba, (i fotografije koje želi koristiti na web rješenju).

Ako su potrebne usluge fotografiranja, pisanja tekstova, obrade fotografija ili druge usluge vezane uz pripremu i izradu projektnih materijala, za iste je moguće postizanje zasebnog dogovora.

Naknadne izmjene u materijalima (izmjene naslova, tekstova, fotografija i sl.) mogu izazvati i dodatne troškove te je odgovornost Naručitelja dostaviti sve potrebne materijale u fazi projekta koja je za to predviđena, odnosno u samom početku rada u Projektnoj dokumentaciji.

Brief za izradu web rješenja koji klijent ispunjava na početku procesa, sažetci sastanaka i Gap analiza koju sastavlja Izvršitelj, temelji su za izradu Ponude, Projektne dokumentacije i Projektne specifikacije, te za dokumentiranje tijeka projekta i eventualnih promjena zahtjeva. Ponuda definira uslugu koja se pruža, kao i maksimalni predviđeni utrošak za realizaciju rješenja, a Gap analiza detaljnije opisuje sve funkcionalnosti koje usluga uključuje, sadrži sve specifičnosti projekta i zahtjeve Naručitelja prema podstranicama novog weba, a Izvršitelj usluge obvezuje se provesti i sve što je u okviru Gap analize prilikom trenutka formiranja cijene, odnosno Ponude.

Naručitelj usluge dužan je prije početka rada navesti sve specifične želje, bilo da je riječ o određenim funkcionalnostima, slijedu određenih koraka ili načina prikaza određenih informacija. Ako neki zahtjevi nisu dovoljno detaljno opisani, Izvršitelj usluge provodi rješenja prema vlastitom nahođenju, imajući u vidu standardne prakse i projektnu dokumentaciju.
Ako Naručitelj usluge proširuje zahtjeve ili inzistira na specifičnom načinu provođenja usluge, odnosno dijela usluge, u fazi programiranja ili bilo kojoj fazi nakon formiranja cijene i Ponude, Izvršitelj usluge zadržava pravo dodatne naplate u skladu s dodatnim opsegom posla, uz suglasnost klijenta. Ako zbog tehničkih/tehnoloških/kadrovskih razloga Izvršitelj usluge nije u mogućnosti provesti zahtjev Naručitelja koji je pobliže specificiran tek tijekom rada na projektu, Izvršitelj usluge takav zahtjev nije dužan provesti.

Ponuda i Gap analiza sadrže popis i opis svih ključnih funkcionalnosti te se bilo koji naknadno zatraženi zahtjev dodatno naplaćuje, ali tek u slučaju tehničke mogućnosti provedbe od strane Izvođača usluge i u slučaju odobrenja Naručitelja projekta. Dodatni radovi obračunavaju se po standardnoj satnici tvrtke 300kn+PDV.

Projektna dokumentacija služi kao temeljni dokument za izradu informacijske arhitekture i strukture dizajna i formira se u suradnji Naručitelja i Izvršitelja usluge.
U okviru web projekta radi se više od jednog predloška podstranica, no taj broj nije neograničen. U pravilu, ako nije drugačije specificirano, prije početka rada na projektu radi se poseban predložak za naslovnicu, jedan za kontakt stranicu, jedan za galeriju i jedan ili dva za ostale podstranice. Pri tome se ne mijenjaju osnovni elementi strukture web predloška, primjerice header (zaglavlje) i footer (podnožje), te nisu predviđene specifične, ranije nespecificirane funkcionalnosti, bilo u front-endu (vidljivom dijelu web rješenja, namijenjenom krajnjem korisniku) ili u back endu (pozadinskom sustavu, namijenjenom administratoru/vlasniku web rješenja).

Komunikacija tijekom projekta odvija se putem elektronske pošte. Svaki projekt predviđa i minimalno jedan statusni sastanak između Naručitelja i Izvršitelja usluge virtualno ili na lokaciji Izvršitelja usluge (ako je u Zagrebu ili okolici), radi lakše izmjene informacija, ako Naručitelj to želi.

Prilikom faze dizajniranja, Izvršitelj izrađuje jedno idejno rješenje dizajna naslovnice web rješenja, a zatim se to idejno rješenje korigira na temelju povratnih informacija Naručitelja. Korekcije se provode na temelju pisanih, jasnih smjernica dobivenih od strane klijenta. Ako idejno rješenje nakon prvih korekcija i dalje nije u potpunosti zadovoljavajuće, provodi se drugi krug korekcija. Sveukupan broj korekcija koje se vrše na prijedlogu dizajna naslovnice i podstranica, a ulaze u cijenu ponude, jest tri. Nakon izvršenog trećeg kruga korekcija posljednjim pregledom se prijedlozi ili smatraju definiranim i odobrenim od strane Naručitelja te se pripremaju za sljedeću fazu, fazu programiranja ili se smatraju nezadovoljavajućim i kreće se u ponovnu razradu. U slučaju nezadovoljavanja prijedloga nakon trećeg kruga korekcija, uslijed nejasnih i nepotpunih smjernica ili neodlučnosti naručitelja, daljnja razrada idejnog prijedloga dizajna dodatno se naplaćuje sukladno satnici tvrtke (jedan sat rada iznosi 300,00 HRK+PDV).

Nakon što se odobri dizajn naslovnice, definiranim se stilskim odrednicama oblikuju i ostale podstranice, odnosno svi tipovi predložaka podstranica do odobrenja klijenta i u skladu s unaprijed definiranim funkcionalnostima, dostavljenim sadržajima i mapom weba.
U slučaju da Naručitelj tijekom faze dizajna ima nove, ranije nespecificirane zahtjeve, koji iziskuju nezanemariv dodatan angažman i time mogu uzrokovati povećanje cijene projekta, Izvršitelj usluge savjetovat će o razumnim alternativama koje će obavljati željenu funkciju bez potrebe za povećanjem cijene. Faza programiranja započinje tek nakon što Naručitelj usluge odobri dizajn web rješenja dostavljen u obliku slike odnosno statične vizualizacije. Naknadne izmjene u dizajnu i predviđenim funkcionalnostima web stranice, tijekom ili nakon finalizacije faze dizajna, dodatno se naplaćuju po satnici tvrtke ali tek po odobrenju za provedbu od strane Naručitelja projekta.

Ako predmet početnog dogovora nije izrada zasebne mobilne verzije, u fazi dizajna ne izrađuje se posebno rješenje već se u development fazi izrađuje prikaz sadržaja prema principu responzivnosti. Izvršitelj usluge izrađuje responzivno web rješenje, što nije jednako izradi zasebne, mobilne verzije web projekta, te se ima pravo ograditi od eventualnih specifičnih zahtjeva Naručitelja vezanog uz prikaz određenih elemenata prilikom pregledavanja na manjim rezolucijama. Izvršitelj usluge također se ograđuje od eventualnih odstupanja u dizajnu i prikazu određenih elemenata web projekta u određenim internetskim preglednicima (npr. Internet Explorer). Rezolucije koje pokrivamo za desktop su: 1366×768, 1920×1080, 1440×900, 1280×720.

U nekim slučajevima Izvršitelj usluge započinje s development fazom već nakon odobrenja dizajna naslovne stranice te se istovremeno nastavlja s oblikovanjem podstranica u fazi dizajna. Cilj simultanog rada, ako je moguće, je ubrzanje procesa izrade i skraćivanje roka. Praksa u ovakvim slučajevima smatra se usklađenom s načelom sukcesivnog pristupa projektu s obzirom na pisano odobrenje dizajna naslovnice čime se, od strane Naručitelja, odobrava početak radova u development fazi. Isti princip rada vrijedi i za ostale podstranice odobrene tijekom faze dizajna.

Nakon uspješno definiranog prijedloga dizajna, te završene sljedeće faze izrade web projekta (programiranja), vrši se interna kontrola te se web rješenje šalje Naručitelju na prvi pregled. Nakon prvog pregleda vrše se eventualne korekcije u sadržajima i određenim nepravilnostima, koje je Naručitelj odgovoran prijaviti pisanim putem (emailom) u roku do dva radna dana od primitka obavijesti o dostupnosti web rješenja za pregled.

Nakon finalnog pregleda rješenja i utvrđivanja ispravnosti, vrši se migracija web rješenja s razvojnog servera/domene i novo rješenje se pušta u javnost. Naplata projekta u cijelosti vrši se prije migracije na produkcijsku domenu. Po isporuci rješenja, šalje se primopredajni zapisnik koji označava završetak projekta.

Nakon prebacivanja web projekta, Naručitelj ima pravo dva tjedna putem elektronske pošte slati povratne informacije o radu stranice i eventualno potrebnim ispravcima. Izvođač usluge šalje jasne upute za korištenje CMS sučelja, čime se Naručitelju omogućuje jednostavno ažuriranje ključnih sadržaja web rješenja. U razdoblju od dva tjedna od primitka uputa za CMS, Naručitelj ima pravo tražiti nadopune upute, u skladu s tehničkim mogućnostima CMS sustava. Ako je potrebno ispuniti određene kriterije Google PageSpeed testa ili bilo kojeg drugog sustava ocjenjivanja brzine stranice, Naručitelj usluge dužan je to definirati prije početka rada. Ako se naknadno ovo definira kao zahtjev, Izvršitelj usluge ima pravo ne provoditi optimizaciju, a u slučaju postizanja dogovora o optimizaciji brzine učitavanja, preduvjet je da web rješenje bude smješteno (web hosting) kod odabranog partnera s adekvatnim hosting rješenjem. Cijena usluge predmet je zasebnog dogovora. Ako postoje bilo kakve nejasnoće ili primjedbe na standardne uvjete suradnje, naručitelj projekta dužan je pravovremeno informirati se kod Izvršitelja usluge. Za sve dodatne informacije smo Vam na raspolaganju.

Svrha Općih uvjeta poslovanja jest da se Naručitelj informira o standardnim procesima i fazama u izradi web projekta, da su obostrane odgovornosti jasno definirane i da se osigura kvalitetna izvedba rješenja u dogovorenim okvirima suradnje. Ovi uvjeti suradnje reguliraju odnose Naručitelja i Izvršitelja usluge za vrijeme trajanja projekta i važeći su od prihvata ponude odnosno početka rada, u pravilu označenog odobrenjem projektne dokumentacije i materijala, ako nije drugačije definirano posebnim dogovorom. Prihvatom ponude Naručitelj prihvaća Opće uvjete poslovanja i Politiku privatnosti. Izvršitelj usluge zadržava pravo na novonapravljeno web rješenje postaviti potpis Izvršitelja usluge u podnožje stranice, najčešće u obliku diskretnog logotipa i linka na web stranicu www.virtualna-tvornica.com.

Zagreb, 24.10.2022. godine

Preuzmite Opće uvjete korištenja u PDF-u